Mass media

The mass media play an important role in our lives. Newspapers, radio and especially television informs us about what is happening in this world. They also influence how we see the world and shape our views.
Of course, not all newspapers and television programs report events objectively, but serious journalists try to be honest and provide us with reliable information.
The world today is indeed full of dramatic events and most news releases bring bad news. But people are not interested in ordinary events. That is why so many articles and programs are devoted to natural disasters, accidents, and wars.
The main source of news for millions of people is still television. People like television news because they can see everything with their own eyes. However, many people prefer the radio. They like to listen to him in the car or outdoors, or when they do something around the house. Newspapers do not respond to events as fast as television, but they usually provide us with additional information.
Recently, the Internet has become another important source of information. Its main advantage is that the news appears on the screen as soon as something happens in real life, and you do not need to wait for the news on TV.

 

Бұқаралық ақпарат құралдары

Бұқаралық ақпарат құралдары біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады. Газеттер, радио және әсіресе теледидар бізге бұл әлемде болып жатқан оқиғалар туралы хабарлайды. Олар сонымен қатар біздің көзқарасымызды қалыптастыруға әсер етеді.
Әрине, барлық газеттер мен телебағдарламалар оқиғаларды объективті түрде көрсетпейді, бірақ байсалды журналистер шындықты айтуға тырысады және бізге сенімді ақпарат береді.
Қазіргі әлем шынымен де драмалық оқиғаларға толы. Бірақ адамдарды қарапайым оқиғалар қызықтырмайды. Сондықтан көптеген мақалалар мен бағдарламалар табиғи апаттар мен соғыстарға арналған.
Миллиондаған адамдар үшін негізгі жаңалық көзі – әлі де теледидар. Адамдар теледидар жаңалықтарын жақсы көреді, өйткені олар бәрін өз көзімен көре алады. Дегенмен, көптеген адамдар радионы да жақсы көреді. Олар оны көлікте, далада немесе үйдің айналасында жұмыстарын жасап жүрген кезде тыңдағанды ​​ұнатады. Газеттер оқиғаларға теледидар сияқты тез жауап бермейді, бірақ әдетте олар бізге қосымша ақпарат береді.
Жақында ғаламтор тағы бір маңызды ақпарат көзіне айналды. Оның басты артықшылығы – жаңалықтар өмірде бірдеңе бола салысымен экранда пайда болады, ал жаңалықтарды теледидардан күтудің қажеті жоқ.

 

Средства массовой информации

Средства массовой информации играют важную роль в нашей жизни. Газеты, радио и особенно телевидение информирует нас о том, что происходит в этом мире. Они также влияют на то, как мы видим мир и формируем наши взгляды.
Конечно, не все газеты и телепрограммы сообщают о событиях объективно, но серьезные журналисты стараются быть честными и предоставлять нам с достоверной информацией.
Это правда, что мир сегодня полон драматических событий и большинство новостных выпусков приносят плохие новости. Но людям не интересны обычные события. Вот почему так много статей и программ посвящено стихийным бедствиям, авариям и войнам.
Основным источником новостей для миллионов людей до сих пор является телевидение. Людям нравится телевизионные новости, потому что они могут видеть все своими глазами. Тем не менее, многие люди предпочитают радио. Им нравится слушать его в машине или на открытом воздухе, или когда они делают что-то по дому. Газеты не реагируют на события так же быстро, как телевидение, но обычно они предоставляют нам дополнительную информацию.
В последнее время Интернет стал еще одним важным источником информации. Его главное преимущество в том, что новости появляются на экране, как только что-то происходит в реальной жизни, и вам не нужно ждать новостей по телевизору.

ПІКІР ЖАЗУ